Archive for the ‘Historia’ Category

Den allvarsamma leken

2016/09/28

 

Att recensera film kan inte enbart vara förbehållet kulturknuttar. Även vi vanligt dödliga kan väl få säga vad vi tycker.

Hjalmar Söderberg skrev boken vid sekelskiftet år 1900. Pernilla August har gjort en film av boken som haft premiär nu i höst.

Filmatisering av en bok betyder att man följer bokens handling, men utelämnar en hel del saker ur bokens innehåll. Med andra ord blir det någon sorts sammanfattning av handlingen, för att spelfilmen inte skall bli flera timmar lång.

Filmen handlar om Arvid, en nyexaminerad akademiker från Värmland, som flyttat till Stockholm och fått arbete på en tidning som korrekturläsare.

Den handlar även om Lydia, dotter till en medelmåttig konstnär (Stille) som bor ute i skärgården tillsammans med Lydia.

Arvid åker ut till konstnären tillsammans med några kolleger för att hämta en tavla. Stille och Arvids kolleger finner varandra vid matbordet som tycks bestå av sprit med tilltugg.

Arvid däremot är mer intresserad av Lydia och ett visst tycke uppstår dem emellan.

Stille råkar ut för en olyckshändelse och avlider varvid hans dotter Lydia blir tvungen att flytta in till staden och försöka få tag på ett arbete. Faderns tavelsamling har i stort sett inget värde, och i princip kan man säga att hon står på bar backe.

Av en ren slump träffar hon Arvid i staden, men han anser inte att han har den ställningen och ekonomin att de kan gifta sig. I dagens läge kan detta vara mycket svårt att förstå.

Hur mycket de än tycker om varandra så är verkligheten en annan och de skiljs åt för att leva varsitt liv.

Lydia gifter sig med en äldre man och de får ett barn tillsammans. Mannen har god ekonomi och kan med lätthet försörja henne, men inte ge henne den kärlek hon behöver.

Arvid känner därvid någon sorts svartsjuka över att hon svikit honom, men måste acceptera fakta.

Efter några år gifter sig även Arvid med en kvinna av god familj och de tycks älska varandra och får barn tillsammans.

Ytterligare några år går och ännu en gång korsas deras vägar. Det blir några häftiga kärleksmöten och efter en tid så skiljs Lydia från sin man, men dottern kommer mannen att behålla.

Arvids far blir sjuk och Arvid åker hem till Värmland för att träffa honom en sista gång innan han går bort.

 Fadern frågar Arvid hur det går för honom i storstaden.

         Jo det går bra, jag är lycklig säger Arvid. – Lycklig säger fadern, att vara lycklig betyder att andra människor i din närhet blir olyckliga.

Fadern visste inte hur rätt han hade.

Även Arvid skiljer sig från sin hustru, tankarna på Lydia har blivit honom övermäktiga.

Men är det kärleken till Lydia som driver honom? Varje kärleksmöte dem emellan går ut på att så snabbt som möjligt slita av sig kläderna och älska ohämmat.

Nu kommer min stora undran. Är detta den verkliga kärleken, eller är det en sexuell åtrå som leder till en besatthet utom alla gränser?

Deras s.k. kärlek hade lett till två havererade äktenskap med barn inblandade.

För Lydia och Arvid del påbörjades aldrig något äktenskap innan deras vägar skildes, sannolikt för alltid.

Karl-Erik

Snart upphör bilbränderna

2016/08/27

Snart upphör bilbränderna

Inte för evigt, men för den här säsongen. Det är lika varje år, på sommaren trappas oroligheterna upp, för att sedan kulminera strax innan skolorna börjar.

Varför bränns det bilar? Svaret är något komplext och orsakerna kan vara olika.

Expressen gjorde en intervju med en f.d. bilbrännare. Han hävdade att det var beställningsjobb från bilägarna, som ville ha ut försäkringspengar. Taxan var 5000 kr för att elda upp en bil.

Man kan sedan fråga sig, vem var den största skurken. Bilägaren eller eldaren?

Naturligtvis kan det även finnas andra orsaker. Många lever i utanförskapsområden och då är det ju kul om det händer något.

Samhället och medelsvensson har genast recept mot bilbränder. Hårdare straff, mer poliser, ta i med hårdhandskarna. Enkelt och verkningsfullt kan det tyckas.

Sanningen är i stället att bestraffning i preventivt syfte aldrig har fungerat.

Vad är skillnaden att sitta ett par år på kåken eller att tillbringa resten av sitt liv i morsans nerknarkade lya?

Om vi börjar från början. Hur såg skolgången ut i grundskolan? Många berättar om hur de fläppade ur någon gång i högstadiet.

Vems fel är detta? Är det tänkt att skolans lärare skall springa ut på stan och söka frånvarande elever? Eller skall vi sätta in poliser som hämtar dem till skolan, vi har ju skolplikt.

Vi har ett stort problem i Sverige, vi har brist på arbetskraft.

Har vi verkligen råd att låta en stor del av befolkningen vandra omkring i utanförskapsområden och ställa till förtret för andra människor och hålla de få poliser vi har, sysselsatta med att jaga dem?

Det är inte min sak att komma med radikallösningar, för det finns inga.

Att vi måste börja i skolan är självklart. Det är alldeles för lätt att skolka från skolan, ta reda på orsakerna och sätt in resurser.

Hur gör samhället med barn som lever i socioekonomiskt svaga hem? Är det barnens fel att de har blivit födda av fel föräldrar?

Det saknas ofta vettiga förslag och de förslag som finns, blir endast förslag.

Sammanfattningsvis kan man säga att frågan är så liten i det stora perspektivet att vi kan gott och väl  svära lite ve och förbannelse över bilbrännarna även i fortsättningen.

Karl-Erik

Sörfjärdenskandalen fortsätter

2016/08/06

Vem ansvarar för LTA- pumparna?

Vatten och avloppsanläggningen i Sörfjärden är snart klar. Till en beräknad kostnad av 70 miljoner, där merparten är ofinansierat. Det finns fortfarande mycket kvar att förundras över.

Eftersom inte avloppsvattnet kan rinna bort i ett självfallssystem så får varje fastighet en avloppspump (LTA).

Kommunen äger pumpen och svarar för drift och underhåll, men fastighetsägaren får själv gräva ner den, samt ansvara för att den fungerar. Även strömförsörjningen blir fastighetsägarens ansvar.

I Statens offentliga utredningar, (SoU 2004 64). Punkt 5.6.2. står att läsa om den oenighet som råder.

Va- nämnden finner inget stöd i lagen för att huvudmannen (kommunen)skall ha något ansvar för anordningar som ligger efter förbindelsepunkten (Anslutningspunkten mellan kommunen och fastighetsägarens ledningsnät).

Att tänka sig att pumpen skulle utgöra förbindelsepunkt, vore förstås för mycket begärt.

Domstolarna har funnit att de anordningar som krävs för LTA- systemet på fastighetsägarnas mark i allmänhet är betydligt mer kostnadskrävande än anordningar som behövs vid ett självfallssystem.

Det strider även med likställighetsprincipen i 26 § va- lagen att fastighetsägaren skall bekosta huvudmannens egendom fullt ut, samt därtill driftskostnader med elförsörjning.

Domstolarna har även ifrågasatt om det är rimligt att fastighetsägaren skall åläggas ett tekniskt och ekonomiskt ansvar för en avancerad anordning som han inte själv önskat.

Nordanstigs kommun ligger illa till. Inte nog med att kommunens bulvaner begärde handräckning från länsstyrelsen för att bilda ett nytt verksamhetsområde. Finansieringen av Sörfjärdenprojektet saknar täckning.

Renoveringsbehovet i kommunens övriga va- anläggningar pockar på en snar lösning, men nu finns inga mer skolor och äldreboenden att spara in på. Kommunens skulder börjar nu närma sig en miljard.

Att låta kommunen bekosta nedgrävningen av LTA pumparna blir då enbart en droppe i havet.

Att bulvanerna kunde dupera både kommunen och länsstyrelsen är mycket anmärkningsvärt.

Enligt 2 § va- lagen finns ingen skyldighet för kommunen att bilda ett verksamhetsområde enbart för att man tycker att det finns ett behov.

Citat ur SoU 2004:64 ” Ett beslut om verksamhetsområde måste alltid föregås av en noggrann planering och en grundlig undersökning av de närmare förutsättningarna för den behövliga anläggningens utförande drift och finansiering”

Det räcker således inte att länsstyrelsen, med bulvanernas fejkade dokument som underlag ålägger kommunen att bilda verksamhetsområde.

Det strider för övrigt mot kommunallagen att länsstyrelsen kan ålägga kommunen att fatta beslut mot folkviljan, utan faktamotivering och som dessutom blir så ekonomiskt betungande att det hotar hela kommunens existens.

Under vissa omständigheter har länsstyren rätt att ålägga kommuner att upphäva ett fattat beslut, men däremot inte att styra vilka beslut som skall fattas.

Karl-Erik

2016/08/01

När bryter nästa världskrig ut?

Världen ser ut att bli mer och mer galen. Det var länge sedan förutsättningarna för ett nytt världskrig var så gynnsamma som nu.

I Mellanöstern råder ett allas krig mot alla rum. Små- armeer verkar kriga för krigandets skull, Den ena klanen stöder den andra , ibland. Maktlystnad och girighet är de starkaste drivkrafterna, men det ser bättre ut att skylla på att man krigar i guds namn. Alla som inte har den rätta tron skall utrotas.

Donald Trump har förmodligen den rätta tron, när han i sina tal spyr galla över allt och alla. Lögner och faktafel haglar som grodor ur hans mun. Han tycks dessutom få ett större stöd desto mer han skriker.

Om han nu skulle genomföra sitt partiprogram skulle han snabbt hamna i konflikt med allt och alla. Nato, FN och sina allierade skulle han lämna. Muslimer och invandrare skulle köras ut ur landet, USA skulle därigenom bli starkare och ett nytt välstånd spira.

Det värsta av allt är att folk tror på honom. Den störste entusiasten som lovordar hans uttalanden är Putin, som ser en möjlighet att rita om världskartan.

I Europa frodas extremismen. Rasism och enkla lösningar på svåra problem får allt större stöd.

I Turkiet tystnar medierna alltmer. Staten skall kontrollera vad som sägs och vad som är den rätta sanningen. Polen har redan infört en dylik censur.

Varför har detta läge uppstått? I vår globaliserade värld gäller det att vara ung, vacker och rik. Det är det enda som räknas. Tyvärr är verkligheten en annan.

För att uppnå detta ouppnåeliga mål så gäller det att ha en stark ledare, som lovar dessa saker. Att ledaren ljuger hör inte dit, man lyssnar på det man vill höra.

Starka ledare har det funnits tidigare i historien, exempelvis Hitler, Stalin och Mussolini, för att nämna några.

Jag bara frågar mig, vem blir näste stora ledare? En som kan lösa världsproblemen utan tjafs och kompromisser, en som åtgärdar miljöproblem och rovdrift på naturresurser, och dessutom kan öka välståndet för mig och just den grupp jag tillhör. Ja den personen skall jag dyrka.

Karl-Erik

 

Låga grundvattennivåer

2016/06/07

Låga grundvattennivåer
Inte här i alla fall, men på många andra ställen i vårt land, för att inte tala om andra länder.
I södra delarna av Norrland om man bortser från de västligaste delarna, så råder ungefär normala nivåer. Men läget kan förändras snabbt.
Öland och Gotland, samt stora delar av södra Sverige har problem.
Naturligtvis kan vattenbristen bli akut även här. Varmare och mindre nederbörd brukar i allmänhet medföra att en del brunnar sinar under sommarperioden. Vi får nog räkna med att den tendensen fortsätter i framtiden.
Vilka motåtgärder kan då vidtas om detta fortsätter? I Sverige är vi vana att ha obegränsat med vatten, dock inte rent dricksvatten. För bevattning, rengöring och allt annat som inte har med matlagning och livsmedel att göra, skulle vi kunna klara oss med vanligt sjö eller flodvatten.
Detta skulle då betyda att vi fick bygga ett parallellt dricksvattensystem för enbart dricksvatten. I många andra länder köps dricksvatten på dunkar. Kranvattnet håller inte livsmedelsstandard.
När det gäller rengöring och spolning av nedsmutsade föremål så finns redan teknik för att återvinna och återanvända vattnet. Processindustrin använder redan sådan teknik, i hemmen kan det vara besvärligare. Aspekten med bakterier kan bli svårlöst, men inte helt omöjlig.
Värmeperioder har inträffat tidigare i historien. Hur det var med nederbörden vet vi inget om.
År 50 inträffade den romerska värmeperioden, på 500- talet kom en värmeperiod som strax därefter följdes av en köldchock, troligen till följd av ett stort vulkanutbrott. Mellan åren 1150- 1200 inträffade nästa värmeperiod.
Vad som inträffat under 1900- talet är att värmekurvan är på starkt uppåtgående, vilket kan medföra torka och låga grundvattennivåer på många ställen.
Kommunerna borde kanske fundera på hur man använder dricksvattnet istället för att förlita sig på att man ständigt hittar nya vattentäkter.
Karl-Erik

År 2022

2016/05/27

År 2022
Då kan spaden sättas i jorden för bygget av nya E4 genom Nordanstig.
År 2000 startade man en förstudie. Nio år senare beslutades om lokalisering av en möjlig korridor för väg och järnväg.
Ganska snart därefter uppenbarades att Harmångers vattentäkt kunde bli det stora problemet att lösa.
För att uppfylla målet om planskilda korsningar måste vägar grävas ner och korsande vägar leds i broar över. I Harmånger medför detta att sänkningen av vägprofilen gör att det skyddande jordtäcket minskar och riskerna för grundvattnet ökar. Störst är risken under byggtiden.
Planskilda korsningar är ett krav på en 110 väg. Vägen blir en trefilsväg med mitträcke, även om kommunalrådet inte kan släppa tanken på en riktig motorväg.
Nu måste hela processen börja om från början, med ny utredning av möjliga korridorer. En tröst i bedrövelsen är att gjorda fältundersökningar kan användas för att hitta bästa alternativ.
Eftersom det beslutats om att E4 skall byggas, så gäller det att hitta det minst dåliga alternativet.
Projekteringen av dubbelspår på ostkustbanan (OKB)fortsätter enligt planerna. Till hösten skall riksdagen besluta om nya pengar i sin långtidsutredning. Konkurrensen med storstädernas infrastruktursatsningar kommer att bli hård.
Men nuvarande OKB har slagit i kapacitetstaket, trafiken kan inte öka mer.
OKB blir dubbelspårig, med en kapacitet på 250 km/h. Sträckan Sundsvall-Gävle avverkas då på en timme, och en halvtimme senare är man i Stockholm.
Projekteringstiden verkar för oss vanliga människor onödigt lång, främst med tanke på att Hammarbacken med jämna mellanrum skördar sina offer, i synnerhet vintertid.
Trafikverket har en del att lära av Nordanstigs kommun.
När man skulle bygga kommunalt va i Sörfjärden, hafsade man fram ett par dokument i förbifarten och sen fattades beslut om verksamhetsområde. Utredningsunderlaget kom ett halvår senare, kostnadskalkylen korrigerades, från 30 till 70 miljoner.
Funktionen kan inte säkerställas under nuvarande omständigheter. Finansieringen är till stora delar oklar.
Varför gör inte Trafikverket likadant? När det är färdigbyggt blir det väl alltid någon råd över vem som skall betala.
Kan det vara så att Trafikverket inte har de rätta kontakterna i förvaltningsdomstolarna?
Karl-Erik

Tutankhamon

2016/03/26

Tutankhamon
Tutankhamon f. 1341- d. 1323. Han blev Egyptisk Farao vid 9 års ålder och dog när han var 19 år.
Dödsorsaken är okänd, men teorierna många. Blev han mördad eller omkom han av en olyckshändelse? Nja, faktum pekar i stället på sjukdom.
Han led av malaria samt hade dessutom dåligt immunförsvar och ett försvagat skelett. En del fysiska skador i huvudet och på ena knät, tros inte vara dödsorsaken.
I det forna Egypten var det vanligt att makthavarna till varje pris skulle säkerställa makten till sig och sin egen avkomma. Alltså samma drivkrafter som finns än i dag.
För att slå vakt om denna successionsordning, var man inte så noga med om det ibland blev lite inavel.
Att klarlägga släktskapet för personer som levt för över 3000 år sedan är inte lätt. Dock har man när det gäller dessa Faraoner på senare år lyckats DNA bestämma kvarlevorna efter de mumier man hittat.
Tutankhamons grav hittades 1922, men då var man mest intresserad av dyrbara guldföremål. Det mumifierade liket väckte föga intresse.
2010 gjordes en ingående DNA analys av honom och nu börjar saker hända. Hur förhåller det sig med släktskapet till andra mumier?
Tutankhamons fader var Ankenathon som var gift med ”The Yunger Lady”. Men Ankenathon var senare gift med Nefertite, som senare gifte om sig med en herre som benämns AY.
Nefertite hade ett flertal barn (döttrar), en av dem hette Ankhesenamon, som gifte sig med Tutankhamon. Nu är det inte bara inavel längre, det luktar incest lång väg. De var minst halvsyskon, kanske helsyskon. De fick i alla fall två döttrar tillsammans, båda dödfödda.
I Tutankhamons grav finns ytterligare en ej öppnade kammare. Förhoppningen är att man skall hitta Nefertites gravkammare någonstans därinne och då skulle man kunna DNA bestämma släktskapet.
När det gäller Thy Yunger Lady, är hennes antavla något otydlig. Var hon syster till sin man Ankhenadon? I så fall måste Tutankhanon vara gift med antingen sin egen hel eller halvsyster.
Makt och girighet i kombination med att Faraonernas makt skulle stanna inom familjen var ingen bra förutsättning för ett gott ledarskap. Som alla andra imperier gick det till slut mot sin undergång
En annan sak är att om det stiftas lagar som legitimerar inavel, incest och tidelag, så är det ändå till sist naturen själv som sätter sina gränser.
Karl-Erik

Födelsetalsexperten

2016/03/17

Ismail
Landet har fått en ny regionindelning. Huvudsyftet är att stärka de starka storstäderna.
Nordlandet har hamnat längst ut i periferin. Nej fel, det har hamnat utanför periferin. Fruktansvärt, hur skall det gå för Nordlandet? Även födelsetalen är låga och nu dessutom, kan man inte räkna med några investeringar från regionen eftersom man ligger utanför periferin.
Nybyggarna vill inte flytta dit eftersom det ligger för långt bort och dessutom finns det inga bostäder.
Landet är dessutom laglöst. Regionens lagtolkare följer själva inte lagtexten, för de vet att de alltid har rätt, ingen kan överklaga. Skulle lagtolkarna ha fel så har de ändå rätt enligt deras lag.
Nu har de styrande i Nordlandet kommit på en smart ide med att öka födelsetalen. Man har lockat hit en nybyggare, en riktig födelsetalsexpert. Ismail den blodtörstige, sultan av Marocko 1672- 1727.
Han flyttar dit med hela sin familj, fyra hustrur och 500 konkubiner. Han har 600 barn.
Eftersom han bor vid medelhavet så önskar han få ett havsnära boende även i Nordlandet.
Nu har det gått några år och man blev lite fundersam över att inte befolkningen ökade fast han var expert på området ökande födelsetal. Då visade det sig att alla hans barn var söner, döttrarna försvann på något sätt, så egentligen hade han dubbelt så många barn, om alla hade levat.
En av kommunen anlitad konsult gjorde en utredning och konstaterade att folkmängden i Nordlandet troligtvis inte skulle öka om det föddes enbart pojkar.
Ännu en gång kände sig kommunen lurade. Investeringarna för Ismails boende kanske kunde användas till något annat någon gång i framtiden.
Den viktigaste lärdomen trots allt är att man bör ha mellan en och 2,5 samlag per dag för att få uppemot 1200 barn.
Konsulten kommer nu att få ett tilläggs direktiv för att utröna om man i Nordlandet måste tillgripa månggifte för att det hela skall gå ihop.
Karl-Erik

Sörfjärdenskandalen och lagstiftningen

2016/03/11

Sörfjärdenskandalen och lagstiftningen
Om inte kartan stämmer med verkligheten så är det brukligt att man ritar om kartan. Samma sak borde gälla för lagen om allmänna vattentjänster (LAV)om den inte stämmer med verkligheten. Skriv om lagen.
En kort historik: Nordanstigs kommun beslutade 2008 att bilda ett verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sörfjärden. Förundersökningar och behovsbedömningar var minst sagt bristfälliga.
En i efterhand gjord konsultutredning visade två saker. 1. Anläggningen skulle bli betydligt dyrare än de bedömda 30 miljonerna som antagits. 2. Funktionen vintertid , ca 10 månader kunde inte säkerställas.
Kommunfullmäktige (KF) upplöste verksamhetsområdet.
En förmodad anonym anmälan till Länsstyrelsen (LS) begärde att LS skulle titta på ”detta röriga ärende”.
LS ålade då kommunen att åter bilda ett verksamhetsområde i S.fj.
Kommunen gjorde några tafatta försök att överklaga till statens Va- nämnd, men avbröt sedan rättsprocessen.
Någon möjlighet för fastighetsägarna att överklaga beslutet fanns inte, de var inte part i målet. Kommunen hävdade att man blivit ålagda av LS. LS hävdade att det var ett kommunalt beslut. (rundgång i rättsapparaten).
Eftersom det är LS som ålagt kommunen att bilda verksamhetsområde så behövs det inte någon förprövning eller fördelsprövning, ja om det överhuvudtaget finns något behov av en vattentjänst blir då helt enkelt ovidkommande.
Enligt miljöbalken skall det alltid redovisas ett nollalternativ, det vill säga vad händer om man inte gör någonting. Eftersom LS har ålagt kommunen så kan den utredningen hoppas över.
Lagen om allmänna vattentjänster LAG (2006:412) kan då skrivas om med följande lydelse.
1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om LS tycker att det behövs.
6 § Om LS tycker att det behövs en vattentjänst, skall kommunen vara skyldig att inrätta ett verksamhetsområde enligt LS anvisningar. Arbetet får sedan ta den tid det tar.
Miljöbalkens Kap.2 behöver också skrivas om. Skrivningen att man skall vara sparsam med naturresurser, kan helt strykas. Liksom skrivningen att miljöåtgärderna skall stå i rimlig proportion till kostnaden.
Med dessa ändringar i lagstiftningen skulle va- arbetet i S.fj. kunna fortgå på ett lagligt sätt.
Å andra sidan tycks det gå lika bra att köra ett parallellspår vid sidan om lagar och förordningar.
Karl-Erik

Från överlevnad till vällevnad

2016/03/07

Från överlevnad till vällevnad
Människor har alltid fått kämpa för sin överlevnad.
Riken har gått under, medan människor på något underligt vis alltid har klarat sig. Romariket, Grekerna, Perserna, Mayafolket, Inkas m.fl. Listan kan göras längre.
Sedan har vi de stora folkvandringarna som ägt rum till och från under historiens gång.
Kungar, kejsare och andra härskare har skapat sina egna revir, som så småningom blivit nationalstater. Utvecklingen pågår fortfarande, där härskarna vill ha större riken medan separatister vill bryta sig ur. En form av utveckling kan man säga.
Efter stormaktstidens slut hade Sverige ambitionen att öka sin folkmängd som då uppgick till knappt två miljoner invånare.
Vid mitten på 1800- talet började en stor utvandring från Sverige till framförallt Amerika. Orsakerna var i första hand återkommande år av missväxt och därav följande misär och svält.
Utvandringen fortsatte under resten av 1800- talet och en bit in på 1900- talet innan myndigheterna till slut insåg att det hela höll på att gå överstyr.
Det var de mest arbetsföra i sina bästa år som utvandrade. Sociala reformer infördes i syfte att skapa drägliga levnadsvillkor, men fram till 1920 hade en och en halv miljon människor utvandrat.
Sedan dess har välfärdsstaten utvecklats ytterligare. Vad som nu håller på att hända är det klassiska, mycket vill ha mer. Grupper i samhället har glömt sitt ursprung och kräver att staten skall garantera en vällevnadsstat.
Västvärlden inklusive Sverige kommer på sikt att gå under, inte på grund av flyktingströmmen utan snarare på grund av utebliven invandring.
Vi har en krympande befolkning med en övervikt på äldre. Detta måste till varje pris kompenseras med ett ökad invandring. Största hindret är hotet mot vår vällevnad, inte mot välfärden.
När bilder från koncentrationslägren började publiceras 1945 förfasades mänskligheten över hur detta hade kunnat fortgå utan kännedom för utomstående. Några kvoteringar vilka länder som skulle ta emot dessa människovrak och hur många, minns jag inte något om.
Nu står vi där igen, Syriska flyktingar i Grekland, som klättrar på taggtrådsstängslet mot Makedonien i syfte att komma in och kunna överleva.
Men vi kan inte ta emot fler, just nu. Det skulle äventyra vår vällevnad och störa ordningen i det västerländska samhället.
Reinfeldts ord om att öppna våra hjärtan gäller inte längre. Etik och moral får inte störa vår vällevnad.
Här kommer unga välutbildade människor, som Sverige är i skriande behov av, men inte just nu utan i morgon.
Är det svenska folkhemmet så vanskött att vi står utan slev när det regnar manna från himmelen?
Karl-Erik