Archive for augusti, 2016

Snart upphör bilbränderna

2016/08/27

Snart upphör bilbränderna

Inte för evigt, men för den här säsongen. Det är lika varje år, på sommaren trappas oroligheterna upp, för att sedan kulminera strax innan skolorna börjar.

Varför bränns det bilar? Svaret är något komplext och orsakerna kan vara olika.

Expressen gjorde en intervju med en f.d. bilbrännare. Han hävdade att det var beställningsjobb från bilägarna, som ville ha ut försäkringspengar. Taxan var 5000 kr för att elda upp en bil.

Man kan sedan fråga sig, vem var den största skurken. Bilägaren eller eldaren?

Naturligtvis kan det även finnas andra orsaker. Många lever i utanförskapsområden och då är det ju kul om det händer något.

Samhället och medelsvensson har genast recept mot bilbränder. Hårdare straff, mer poliser, ta i med hårdhandskarna. Enkelt och verkningsfullt kan det tyckas.

Sanningen är i stället att bestraffning i preventivt syfte aldrig har fungerat.

Vad är skillnaden att sitta ett par år på kåken eller att tillbringa resten av sitt liv i morsans nerknarkade lya?

Om vi börjar från början. Hur såg skolgången ut i grundskolan? Många berättar om hur de fläppade ur någon gång i högstadiet.

Vems fel är detta? Är det tänkt att skolans lärare skall springa ut på stan och söka frånvarande elever? Eller skall vi sätta in poliser som hämtar dem till skolan, vi har ju skolplikt.

Vi har ett stort problem i Sverige, vi har brist på arbetskraft.

Har vi verkligen råd att låta en stor del av befolkningen vandra omkring i utanförskapsområden och ställa till förtret för andra människor och hålla de få poliser vi har, sysselsatta med att jaga dem?

Det är inte min sak att komma med radikallösningar, för det finns inga.

Att vi måste börja i skolan är självklart. Det är alldeles för lätt att skolka från skolan, ta reda på orsakerna och sätt in resurser.

Hur gör samhället med barn som lever i socioekonomiskt svaga hem? Är det barnens fel att de har blivit födda av fel föräldrar?

Det saknas ofta vettiga förslag och de förslag som finns, blir endast förslag.

Sammanfattningsvis kan man säga att frågan är så liten i det stora perspektivet att vi kan gott och väl  svära lite ve och förbannelse över bilbrännarna även i fortsättningen.

Karl-Erik

Sörfjärdenskandalen fortsätter

2016/08/06

Vem ansvarar för LTA- pumparna?

Vatten och avloppsanläggningen i Sörfjärden är snart klar. Till en beräknad kostnad av 70 miljoner, där merparten är ofinansierat. Det finns fortfarande mycket kvar att förundras över.

Eftersom inte avloppsvattnet kan rinna bort i ett självfallssystem så får varje fastighet en avloppspump (LTA).

Kommunen äger pumpen och svarar för drift och underhåll, men fastighetsägaren får själv gräva ner den, samt ansvara för att den fungerar. Även strömförsörjningen blir fastighetsägarens ansvar.

I Statens offentliga utredningar, (SoU 2004 64). Punkt 5.6.2. står att läsa om den oenighet som råder.

Va- nämnden finner inget stöd i lagen för att huvudmannen (kommunen)skall ha något ansvar för anordningar som ligger efter förbindelsepunkten (Anslutningspunkten mellan kommunen och fastighetsägarens ledningsnät).

Att tänka sig att pumpen skulle utgöra förbindelsepunkt, vore förstås för mycket begärt.

Domstolarna har funnit att de anordningar som krävs för LTA- systemet på fastighetsägarnas mark i allmänhet är betydligt mer kostnadskrävande än anordningar som behövs vid ett självfallssystem.

Det strider även med likställighetsprincipen i 26 § va- lagen att fastighetsägaren skall bekosta huvudmannens egendom fullt ut, samt därtill driftskostnader med elförsörjning.

Domstolarna har även ifrågasatt om det är rimligt att fastighetsägaren skall åläggas ett tekniskt och ekonomiskt ansvar för en avancerad anordning som han inte själv önskat.

Nordanstigs kommun ligger illa till. Inte nog med att kommunens bulvaner begärde handräckning från länsstyrelsen för att bilda ett nytt verksamhetsområde. Finansieringen av Sörfjärdenprojektet saknar täckning.

Renoveringsbehovet i kommunens övriga va- anläggningar pockar på en snar lösning, men nu finns inga mer skolor och äldreboenden att spara in på. Kommunens skulder börjar nu närma sig en miljard.

Att låta kommunen bekosta nedgrävningen av LTA pumparna blir då enbart en droppe i havet.

Att bulvanerna kunde dupera både kommunen och länsstyrelsen är mycket anmärkningsvärt.

Enligt 2 § va- lagen finns ingen skyldighet för kommunen att bilda ett verksamhetsområde enbart för att man tycker att det finns ett behov.

Citat ur SoU 2004:64 ” Ett beslut om verksamhetsområde måste alltid föregås av en noggrann planering och en grundlig undersökning av de närmare förutsättningarna för den behövliga anläggningens utförande drift och finansiering”

Det räcker således inte att länsstyrelsen, med bulvanernas fejkade dokument som underlag ålägger kommunen att bilda verksamhetsområde.

Det strider för övrigt mot kommunallagen att länsstyrelsen kan ålägga kommunen att fatta beslut mot folkviljan, utan faktamotivering och som dessutom blir så ekonomiskt betungande att det hotar hela kommunens existens.

Under vissa omständigheter har länsstyren rätt att ålägga kommuner att upphäva ett fattat beslut, men däremot inte att styra vilka beslut som skall fattas.

Karl-Erik

2016/08/01

När bryter nästa världskrig ut?

Världen ser ut att bli mer och mer galen. Det var länge sedan förutsättningarna för ett nytt världskrig var så gynnsamma som nu.

I Mellanöstern råder ett allas krig mot alla rum. Små- armeer verkar kriga för krigandets skull, Den ena klanen stöder den andra , ibland. Maktlystnad och girighet är de starkaste drivkrafterna, men det ser bättre ut att skylla på att man krigar i guds namn. Alla som inte har den rätta tron skall utrotas.

Donald Trump har förmodligen den rätta tron, när han i sina tal spyr galla över allt och alla. Lögner och faktafel haglar som grodor ur hans mun. Han tycks dessutom få ett större stöd desto mer han skriker.

Om han nu skulle genomföra sitt partiprogram skulle han snabbt hamna i konflikt med allt och alla. Nato, FN och sina allierade skulle han lämna. Muslimer och invandrare skulle köras ut ur landet, USA skulle därigenom bli starkare och ett nytt välstånd spira.

Det värsta av allt är att folk tror på honom. Den störste entusiasten som lovordar hans uttalanden är Putin, som ser en möjlighet att rita om världskartan.

I Europa frodas extremismen. Rasism och enkla lösningar på svåra problem får allt större stöd.

I Turkiet tystnar medierna alltmer. Staten skall kontrollera vad som sägs och vad som är den rätta sanningen. Polen har redan infört en dylik censur.

Varför har detta läge uppstått? I vår globaliserade värld gäller det att vara ung, vacker och rik. Det är det enda som räknas. Tyvärr är verkligheten en annan.

För att uppnå detta ouppnåeliga mål så gäller det att ha en stark ledare, som lovar dessa saker. Att ledaren ljuger hör inte dit, man lyssnar på det man vill höra.

Starka ledare har det funnits tidigare i historien, exempelvis Hitler, Stalin och Mussolini, för att nämna några.

Jag bara frågar mig, vem blir näste stora ledare? En som kan lösa världsproblemen utan tjafs och kompromisser, en som åtgärdar miljöproblem och rovdrift på naturresurser, och dessutom kan öka välståndet för mig och just den grupp jag tillhör. Ja den personen skall jag dyrka.

Karl-Erik