Archive for februari, 2015

Vilka kvinnor i Sörfjärden äter P-piller?

2015/02/19

Vilka kvinnor i Sörfjärden äter P- piller?
I sanningens namn så är jag inte särskilt intresserad av vilka kvinnor som käkar P- piller. Betydligt intressantare är i stället. Hur mycket P- piller käkas det i Sörfjärden?
Vid provtagningar av avloppsvatten i Lerum noterades det att koncentrationen av etinylöstradinol, som finns i P-piler, var 45 gånger högre i det renade avloppsvattnet än gränsvärdet när det påverkar fisk.
Följden av detta blir att regnbågshannarna börjar producera ägguleproteiner som egentligen är förbehållet könsmogna honfiskar.
Ett annat intressant ämne är levonorgestrel, som är ett syntetiskt könshormon, som finns i renat kommunalt avloppsvatten. Fiskar som lever i närheten av avloppsreningsverk har vid provtagningar befunnits ha högre koncentrationer av detta ämne i blodet än kvinnor som äter P- piller.
Reproduktionsförmågan hos fisk kan upphöra vid koncentrationer under ett nanogram (ett miljarddels gram) per liter vatten.
I Sörfjärden, i Gnarp planeras nu ett avloppsreningsverk för 1500 pe. Med recipient i Gnarpsån.
Eftersom reningsverket ännu inte har byggts, så har forskarna ett unikt tillfälle att studera förändringarna, före och efter idrifttagandet. Gnarpsån har ett relativt lågt flöde periodvis under sommaren. Under denna period nyttjas reningsverket som mest.
Diklofenak är ett annat intressant ämne, som finns i nästan alla värktabletter och som dessutom är svårnedbrytbart i våra avloppsreningsverk.
Läkemedelsföretaget som tillverkar diklofenak påstår att koncentrationer på 320 mikrogram per liter är riskfritt för fiskar. Forskare vid SLU som utsatt fiskarna för dessa nivåer av diklofenak fick avbryta försöken av djuretiska skäl (allt för många fiskar dog).
Redan vid nivåer på 1,6 mikrogram uppvisade fiskarna genetiska skador. Cellförändringar på njure, lever, och gälar är vanliga.
I utgående avloppsvatten från svenska reningsverk är halterna ca 1 mikrogram per liter. Någon forskning hur människor påverkas finns inte.
Även om diklofenak inte är det allra giftigaste ämnet, så blir skadorna omfattande på grund av dess stora förekomst i miljön.
I Sverige används över 1000 ton läkemedel per år, som innehåller ungefär 1200 olika substanser, som har till uppgift att påverka olika processer och vävnader i kroppen.
Små koncentrationer av antibiotika i avloppsvatten räcker för att odla fram multiresistenta bakterier. Ännu värre blir förhållandet när avloppsvatten från olika utsläppskällor blandas. De aktiva substanserna bildar då nya kemiska föreningar, som kan ha helt nya spännande egenskaper.
Nu kommer inte Sörfjärdens reningsverk att tillföra miljön särskilt stora kvantiteter föroreningar, eftersom det kommer att gå på tomgång under vinterhalvåret.
Desto mer oroande är den stora ökningen av antibiotika i den övriga världen. Där matas friska djur med antibiotika för att kunna överleva tills de är slaktfärdiga. Denna överanvändning märks redan nu i våra livsmedel.
Karl-Erik

Kommunalt självstyre

2015/02/11

Kommunalt självstyre
Det kommunala självstyret i Sveriges kommuner är starkt. Så starkt att det gränsar till maktmissbruk och diktatur.
Frågan är om någon myndighet kan ifrågasätta kommunernas rätt att fatta beslut. Det skulle i så fall vara om något beslut är så upp åt väggarna att det hamnar i konflikt med lagar och paragrafer som riksdagen har stiftat.
Om så är fallet kan högre myndigheter gå in och undanröja de kommunala besluten.
Bakgrunden till mina tankar är Nordanstigs beslut 2008 att bilda verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sörfjärden.
I miljöbalken (MB) och lagen om allmänna vattentjänster (LAV) står beskrivet vilka förutsättningar som skall vara uppfyllda för att besluta om kommunalt va.
Kommunen frångick dessa förutsättningar och bildade verksamhetsområde först. Sedan tog man reda på om det fanns några förutsättningar att infria sitt beslut.
En konsultutredning tillsattes som slog fast att det saknades förutsättningar att få en avloppsanläggning att fungera, dessutom skulle kostnaden hamna på orimliga 40 miljoner eller mer.
Beslutet om verksamhetsområde upphävdes av fullmäktige.
I kommunen finns starka lobbyister som satt sin prestige i pant på att det skulle byggas en va- anläggning.
Samma dag som kommunstyrelsen fick information om att det saknades förutsättningar för kommunalt va, inlämnades en överklagan till länsstyrelsen, med påstående att kommunen tänkte upphäva verksamhetsområdet.
För mig har det varit ett bryderi hur saker och ting har fått passera obemärkt, även rena olagligheter.
Med min nya teori stämmer allt mycket väl in i mönstret.
Den kommuntjänsteman eller lobbyist som anonymt överklagade kommunens tilltänkta upphävande av verksamhetsområdet, påtalade samtidigt i hemlighet att kommunen egentligen behövde hjälp att infria löftet om verksamhetsområde.
Länsstyrelsen (LS) lovade att hjälpa till och ålade därför kommunen att åter bilda ett verksamhetsområde. Eftersom det inte fanns några argument som talade för ett verksamhetsområde, så blev LS tvungen att plocka fraser och halva meningar ur konsultrapporten. När inte ens detta var tillräckligt hållbart, så hittade LS på att man hittat bevis för inträngande avloppsvatten i dricksvattenbrunnar vilket var en fullständig lögn.
Statens Va- nämnd tycks också vara styrda av samma lobbyister, därför att de gick på LS lögner och påhitt och fastställde LS beslut.
Kommunen hade möjlighet att överklaga Va- nämndens beslut vilket man inte gjorde. Det hade sett illa ut om kommunen skulle ha överklagat när man fått så god hjälp av LS.
För att ytterligare underlätta för kommunen att bygga en va- anläggning, så anser LS att kommunen kan frångå § 6 i LAV (Lag 2006:412). Alltså behöver det inte göras någon bedömning av behovet.
Vad värre är, MB bestämmelse om att ett nollalternativ alltid måste utredas i en fördelsprövning, blir heller inte aktuellt enligt LS.
Det är sannolikt första gången i svensk lagstiftning som en LS kan ålägga en kommun med hot om vite, att grundlöst fatta ett beslut som kommer att orsaka en kommun stora ekonomiska bekymmer under lång tid framöver, men det var ju kommunen själv som bad om det, eller deras lobbyister.
Tänk vilken makt vissa enskilda människor har.
Nu är emellertid de flesta ledamöter helt ovetande om vad som försiggår på deras bakgård, men med en skandal som pågått sedan 2008 så borde fler ha satt sig in i bakgrunden till det som händer.
Att lobbyister skulle vara inblandade, förklarar en hel del underliga saker som inträffar ibland. T.ex. att misstänkta lobbyisters bilar står parkerade på kommunens parkering i samband med viktiga beslut, eller att vissa personer är så välunderrättade om vad förvaltningsdomstolarna skall fatta för beslut, strax innan besluten blivit offentliggjorda.
Varför är det möjligt att överklaga kommunala beslut, när det ändå är omöjligt att få gehör för sin sak, därför att det kommunala självstyret medger att lagar kan åsidosättas?
I och med det kommunala självstyret så blir det i praktiken omöjligt att överklaga kommunala beslut.
Karl-Erik

Klimatförändringarna fortsätter

2015/02/05

Klimatförändringarna fortsätter
Hur har vintern varit? Ungefär som vanligt, ibland kallt ibland snöväder. Varför prata om växthusgaser och klimatförändringar, när det ändå inte märks någon skillnad?
Visst har det varit lite blåsigt, plötsliga och våldsamma nederbörds- oväder, men det har det varit tidigare också.
Vi börjar med temperaturen, den har ökat med 0,7 grader globalt sett under 1900- talet, vilket betraktas som en stor förändring på så kort tid enligt forskarna.
Polarisarna smälter i en allt snabbare takt vilket medför att havsvattennivåerna stiger. Enbart under den senaste veckan hade vi en storm (Egon) som blåste in miljontals kubikmeter vatten genom Öresund och in i Östersjön. Konsekvensen blev högt vattenstånd efter våra kuster.
Nu hävdar vissa förnekare att den Antarktiska inlandsisen breder ut sig. Detta är helt naturligt.
Inlandsisen och glaciärerna består av fruset sötvatten. När detta smälter och rinner ut i havet så blandas det inte med havsvattnet omedelbart, utan flyter ovanpå och fryser till is på grund av en högre fryspunkt. Skenbart kan det då synas som att inlandsisen breder ut sig.
Fakta kvarstår, havsvattennivån har stigit 20 cm de senaste hundra åren, globalt sett. Ökningstakten bedöms som stigande av vissa experter.
Redan nu har vissa lågt liggande länder problem med stigande havsnivåer.
Temperaturhöjningarna blir inte jämt fördelade över jorden. Norra halvklotet och i synnerhet de norra delarna av norden bedöms få en högre och snabbare temperaturhöjning.
I vissa regioner befaras detta medföra katastrofer, men så behöver inte fallet bli. Det gäller bara att anpassa sig.
Den som älskar vintersporter kanske får söka sig längre norrut i framtiden, men å andra sidan blir vintrarna kortare och vi kanske får regn i stället för snö.
Temperaturzonerna förskjuts norrut och med dem växt och djurliv, både önskade och oönskade arter etablerar sig här.
Värre kan det bli längre söderut, i Medelhavsregionen bl.a. Varmare och mer nederbördsfattigt.
Detta kan ju medföra att människor från dessa länder emigrerar till de Nordiska länderna.
Teorier och klimatmodeller kan naturligtvis förändras. Än så länge tycks teorierna stämma med verkligheten, även om förändringstakten kan variera lite hit och dit.
Människan tycks ha små möjligheter att göra några förändringar som det ser ut i dag. I så fall skulle det vara krigsgalna makthavare som ställer till något.
Vi skall för den skull inte bortse från naturen själv och vad den kan ställa till med. År 1783 fick en vulkan på Island ett så våldsamt utbrott att en fjärdedel av befolkningen dog, och även i övriga Europa blev skadeverkningarna av askmoln och giftiga gaser mycket stora.
I analyser av klimatet bakåt i tiden kan man se att stora vulkanutbrott har orsakat temperatursänkningar under många år efter ett häftigt utbrott.
Eftersom man aldrig kan vara säker på någonting, så är risken inte helt osannolik att vi Nordbor tvingas söka asyl eller emigrera till länder någonstans i andra världsdelar i en inte alltför avlägsen framtid.
Karl-Erik