Archive for mars, 2011

Nörbokrymplingen

2011/03/26

 

År 1856 födde Anna Kajsa Lundstedt Åstjärn i Gnarp ett gossebarn som var allt annat än välskapt. Gossen saknade armar, dessa var fastväxta på ryggen i en puckel, som man på den tiden inte hade några möjligheter eller kunskaper att operera.

Man kan förstå moderns förtvivlan över att ha ett barn som var så gravt handikappat. Eftersom armar och ben var de viktigaste redskapen för att kunna försörja sig på den tiden.

Efterhand som tiden gick så lärde sig gossen Pehr Erik att använde fötterna, som kompensation för sina uteblivna armar. Han var klipsk och begåvad, och övade upp sin förmåga att använda fötterna på samma sätt som vi använder armar och händer.  Att klä på sig själv vållade honom inget problem, och när han senare började skolan lärde han sig inte bara att läsa, utan även att både skriva och räkna.

Enligt uppgift flyttade familjen till Åsnorrbodarna (Nörboan), där han gick i skolan. Enbart att vara duktig renderade honom ingen rang i skolan, lyteskomik och mobbing var minst lika vanligt förr.

Att med hjälp av sina fötter och tår kunna handha  verktyg för att snickra olika saker, var han mer händig än vad många av hans jämlikar kunde åstadkomma med sina händer.

Anna Kajsa kunde då se en möjlighet för pojken. Eftersom han aldrig skulle bli någonting att räkna med i jordbruket, kanske han kunde läsa och utnyttja sin begåvning på något sätt.

I sin svåra situation beslöt hon sig för att besöka kungen Karl XV i Stockholm för att se om hon kunde få någon hjälp. När Pehr Erik var sju- till tioårsåldern tog modern pojken med sig och åkte från Åsnorrbodarna till Stockholm med häst eller tåg.

När de fick företräde hos kungen så överräckte han en egenhändigt tillverkad kälke i miniatyr till kungen som gåva. Kungen blev så imponerad av gossens färdigheter att han köpte kälken av honom, och dessutom utverkade en livränta för honom

Med hjälp av Gnarps dåvarande präst Vestberg, sökte Pehr Erik in på lärarseminariet i Bollnäs, där han senare utexaminerades till skollärare.

Sin första tjänstgöring hade han som biträdande lärare i Gnarp innan han fick fast anställning som småskollärare i Åsnorrbodarna, där han arbetade fram till sin död 1914.

Hur var han då som lärare? Det berättas att han var ytterst kunnig och aktningsvärd trots sitt handikapp. När han skulle skriva på svarta tavlan stod han på ett ben, samtidigt som han med det andra benet över huvudet, och kritan mellan tårna skrev med vacker hand (fotstil).

Min mormor Bricken Bogstag, som gick i skolan för honom, berättade ibland om hur elegant han kunde utföra alla möjliga sorters sysslor. Hans bordsskick med hjälp av fötter och tår var bättre än vad vi vanliga i dag anstränger oss att åstadkomma.

Han gifte sig med Johanna Nilsdotter (Arnberg) 1890, och paret fick tre barn.

Eftersom de historiska källorna är sparsamma, så finns det saker som man kan fundera över.

Enligt uppgift åkte de tåg till Stockholm, men ostkustbanan Gävle- Sundsvall  började byggas först 1924. Norra stambanan över Ljusdal stod färdig i mitten av 1880- talet.

Hur lyckades han få företräde hos Kungen? Hur har kungahuset förvaltat Karl XV dyrt inköpta kälke, den står i alla fall inte på samma hylla som riksregalierna?

Vad var det som gjorde att Johanna Nilsdotter, denna ärevördiga kvinna av Skankeätten, fann tycke för Pehr Erik? En krympling, så långt man kan komma från skvallerpressens förhärligande av utseendefixeringens ideal?

Karl-Erik Nordlund.

Kärnkraftverk

2011/03/15

Olyckan i Japan sätter återigen fokus på att allt kan hända, vi lever i en sårbar värld. Vem kunde tro att någon yttre påverkan kunde slå ut en kärnkraftsreaktor, på så sätt att inte ens nödkylningssystemen fungerar.
Reaktorn är av samma typ som finns i Forsmark och Oskarshamn, varvid jag hade förmånen att kunna besöka den förstnämnda innan den togs i drift.
Reaktortanken är tillverkad av stål med 20 cm godstjocklek. Trycket i tanken är på 70 bar, och vattnet i kokarreaktorn håller en temperatur av 276 grader C. Kokarvattnet leds in i en turbin som sedan driver en generator på 900 MW. Därefter går vattnet tillbaka in i reaktorn med hjälp av en matarvattenpump med effekten 4750 KW.
Om någonting inträffar så att vattnet inte kan gå runt så måste reaktorn kylas ner. Normalt finns två system för nödkylning. Ett där vattnet via elektriska pumpar , pumpar in kylvatten, det andra systemet drivs av dieselpumpar.
I Japan hände någonting så att båda systemen slutade fungera, man hade då tydligen ytterligare ett system där man pumpade in havsvatten, men inte i tillräcklig mängd, för temperaturen stiger fortfarande så att man stundtals måste släppa ut gas/ånga .
Jag förmodar att man kunnat köra upp styrstavarna mellan bränslestavarna, så att temperaturhöjningen beror på den restvärme som kommer att fortsätta under en tid framöver.
Om allt hade tvärstannat och man inte hade kunnat göra någonting, då hade temperaturhöjningen varit ca 40 grader per sekund, och en härdsmälta hade inträffat inom några timmar. Detta kan förstås fortfarande inträffa om temperaturen blir för hög, vilket medför att kylvatten inte kan pumpas in i reaktorn på grund av att ångtrycket blir för högt.
KEN

Vargarnas rike 3

2011/03/09

 

Nordlandets vargar har fortfarande problem med sina ledarattityder.

Problemet med latringroparnas förvaltning är tillfälligt löst, men det gäller att blidka de högre makterna, och man känner sig stärkta av att större delen av vargflocken stöder deras åsikter.

Nya problem hopar sig ständigt. Utbildningen av ungvargarna som har koncentrerats till de centrala delarna vållar fortfarande debatt i vargflocken.

Nu har några vargar på eget bevåg inköpt teknisk utrustning för utbildningsändamål, utan att fråga ledarvargarna. Ledartiken Epsilon 1, har ifrågasatt beslutet. Den andre ledarhannen Delta 2 blir förvånad, vad är detta?

Ledartiken blev ju vald för syns skull, skall hon nu dessutom börja ha egna åsikter, det var väl inte meningen.

En kontroller som blivit tillsatt för att kontrollera att vargarna tar besluten på rätt ställe får kritik av Delta 2. Tidigare har några av ledarvargarna tagit egna beslut utan samråd, är det någon sorts nyordning på gång?

Tänk om kritiken sprider sig till hela vargflocken. Hur skall man kunna lägga locket på i denna konflikt.

Flocken har även tidigare fått kritik från högre makter, för dålig struktur i ledningen, och en oklar delegationsordning.

Alfafamiljen som sedan tidigare haft motsättningar i sin ledning, har nu löst detta, genom att sparka alla ledarhannar, och sätta in tikar i ledningen. Alfahannarnas uppdrag i flocken berörs ännu inte av denna nyordning.

Hur skall det gå för vargflocken i framtiden?

KEN

Makt och girighet

2011/03/03

 

En anonym person har till länsstyrelsens miljöskyddsenhet anmält att kommunen tänker upphäva beslutat verksamhetsområde i Sörfjärden. Anmälan skickades via mail innan konsultutredningen fanns färdigtryckt.

Vad kan anledningen vara till att anmälan lämnas in anonymt?

Knappast någon som värnar om miljön.

Om vi försöker analysera vem som har skickat in skrivelsen, så finns ett antal tänkbara kandidater. Någon politiker som av prestigeskäl riskerar kommunens pengar och anseende är knappast troligt. Vattenbolagets ledning kan ha ett större motiv, men är osannolikt med avseende på riskerna för sitt anseende.

Om vi tittar på motiven för någon intressent i Sörfjärden så finns ett antal kandidater. Kanske den annars så sura och buttra person som sågs vandra omkring sprudlande glad några veckor före jul. Eller den fastighetsmäklare som specialiserat sig på att köpa in fastigheter från konkursbon för att senare sälja med vinst. En annan tänkbar kandidat är den fastighetsägare som inte äger mer mark än den jordplätt som stugan står på.

I alla händelser är det en person med makt och inflytande i den offentliga maktapparaten som vet hur man går tillväga och är väl insatt i lagparagraferna, kanske till och med ett insiderarbete.

Vi är lyckligast om vi inte vet. Hatet mot denna person skulle kunna bli ödesdigert.

Nu handlar det inte enbart om Sörfjärden. Fastigheter går alltid att sälja. Sämre med badplatsen som kommer att tappa sin attraktionskraft.

När jag växte upp på 40- 50- talet så fanns ett elbolag vid varje större älv eller vattendrag. Vad hände? I dag finns tre stora elbolag som styr marknaden och dikterar priserna.

Samma sak med de kommunala energibolagen som säljs ut och blir utlandsägda. Dessa genererar också enorma övervinster.

Den som kan ta makten över vatten och avloppsanläggningarna i Sverige får en ny gigantisk inkomstkälla att ösa ur. Att äga ett monopolbolag som enligt lag måste finnas är nog en önskedröm för kapitalstarka intressenter.

Karl-Erik Nordlund